Powered by Smartsupp
Kontakta oss på telefon: 08 562 277 71 Öppettider: 11:00 - 18:00.

Villkor

Villkor

Här finner du våra villkor som vi har delat in i lättöverskådliga rubriker.

1. Information om köparen

1.1 Köpare är W & IT Solutions AB (SMSGULD®), (i det följande benämnt SMSGULD), som marknadsför sig bl.a. under varumärket SMSGULD® och hemsidan www.smsguld.se.

1.2 W & IT Solutions AB har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Stockholm och är registrerad guldhandlare hos Polisen. Reg.nr hos Polisen: nr A287.753/2017.

2. Definitioner

Föremål Avser det eller de guldföremål som Kunden skickar till SMSGULD genom användning av Guldpaketet.

Guldavtal Avser det avtalsformulär som Kunden erhåller i Guldpaketet.

SMSGULD Är ett varumärke som ägs av W & IT Solutions AB org. nr 559056-4059.

Kuvertet Avser den försändelse som Kund beställer från SMSGULD via Hemsidan, telefon eller SMS och som innehåller Guldavtal samt Guldpaket.

Guldpaket Avser den svarspostförsändelser inklusive säkerhetspåse som Kunden erhåller i Guldbrevet och som Kunden använder för att skicka Föremål till SMSGULD.

Hemsidan Avser avser www.smsguld.se.

Kunden Avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som ingår Guldavtal med och säljer Föremål till SMSGULD.

Villkor Avser dessa allmänna villkor.

3. Avtal om köp

3.1 SMSGULD och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar Guldavtalet. Genom att ingå Guldavtalet ger Kunden SMSGULD uppdrag att genomföra en värdering av Föremålet (se punkt 7) SMSGULD lämnar prisuppgift till Kunden för Föremålet först efter det att värderingen är genomförd.

3.2 SMSGULD betalar det pris som SMSGULD har erbjudit Kunden efter av SMSGULD utförd värdering varmed äganderätten till Föremålet övergår till SMSGULD. Prisvillkor anges i punkt 6 och villkor avseende värdering och betalning anges i punkt 7.

3.3 SMSGULD förbehåller sig rätten att avböja köp av Föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger SMSGULD rätt avböja köp av Föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Guldavtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger SMSGULD rätt att avböja köp av Föremålet utan angivande av orsak.

4. Kunden

4.1 Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå Guldavtal med SMSGULD. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till Föremålet och inneha rätten att fritt överlåta Föremålet.

4.2 Kunden måste ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om Kunden önskar utbetalning till bankkonto måste Kunden även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn.

4.3 SMSGULD förbehåller sig rätten att begära bevis för att ovan angivna krav är uppfyllda

5. Ansvar för förlust av föremål

5.1 SMSGULD åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till SMSGULD genom användning av Guldpaketet. Åtagandet begränsar sig till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos SMSGULD och som f.n. uppgår till 75 000 kronor per Guldpaket. Åtagandet gäller endast Föremål till den del Föremålet utgör rent guld. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till Postens reklamationsavdelning och till SMSGULD samt uppvisa inlämningskvitto i original för erhållande av ersättning. Vid förlorad försändelse krävs dokumentation. Såsom kvitto eller bilder.

5.2 SMSGULD ansvarar enligt punkt 5.1 ovan endast om Kunden har hanterat Föremålet i enlighet med vad som anges i Guldavtalet, i den folder som bifogas Guldavtalet. Föremål som skickas till SMSGULD på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och Kunden tar ensam risken för sådan försändelse.

6. Pris

6.1 Efter att SMSGULD har värderat ditt objekt kommer du att informeras om det aktuella priset för ditt guld via e-post, telefon eller SMS. Våra priser för inköp av guld avser enbart värdet av det rena guldet och tar inte hänsyn till design, märke, ädelstenar eller andra metaller. Om du har en större mängd investeringsguld, ber vi dig kontakta vår kundtjänst för mer information.

6.2 Priset som utbetalas till Kunden baseras på aktuell guldmängd och guldpriset vid värderingstidpunkten.

6.3 SMSGULD förbehåller sig rätten att återsända Föremålet till Kunden. Föremålet returneras i sådant fall försäkrat utan någon kostnad för Kunden.

7. Värdering/betalning

7.1 När SMSGULD har erhållit Föremålet utför SMSGULD en värdering av Föremålet (se vidare punkt 10 nedan). När SMSGULD har fastställt värdet på Föremålet beräknas det pris som SMSGULD är beredd att betala för Föremålet och Kunden erhåller ett meddelande från SMSGULD härom.

7.2 SMSGULD erlägger betalning för Föremålen inom 3 bankdagar räknat från den dag då SMSGULD tog emot Guldpaketet. Med betalning avses att SMSGULD har utfört girering till Kundens bankkonto enligt punkt 7.5.

7.3 Kunden får kostnadsfritt få utbetalning till Kundens eget bankkonto enligt vad som anges i punkt 7.5 nedan.

7.4 SMSGULD kan genomföra en utbetalning till kundens bankkonto om du som Kund har angivit ditt bankkontonummer i Guldavtalet alternativt antingen loggar in på "Mina sidor" och uppger till vilket bankkonto som betalningen ska ske till eller kontaktar vår kundtjänst. Ditt kontonummer ska vara SMSGULD tillhanda senast vid den tidpunkt då SMSGULD tar emot Föremålet. Det är ditt ansvar som Kund att ange rätt kontonummer och clearingnummer. SMSGULD åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna konto- eller clearingnummer.

7.5 Om Kunden inte accepterar det pris som SMSGULD erbjuder kan Kunden utnyttja sin ångerrätt genom att kontakta SMSGULD senast inom fem dagar från den dag då SMSGULD lämnade erbjudande om pris. Kunden har bevisbördan för att ångerrätten har åberopats inom angiven tid. Se vidare punkt 8.1 – 8.3 nedan.

8. Retur och outlöst försändelse

8.1 SMSGULD returnerar Föremål, efter kontakt med Kunden via e-post eller telefon, om Föremålet inte utgör guld samt i de situationer som anges i punkt 8.2 och 8.3 nedan.

8.2 Om SMSGULD av någon anledning väljer att inte genomföra köpet avbryts köpet och SMSGULD returnerar Föremålet.

8.3 Om Kunden åberopar sin ångerrätt enligt p. 7.5 ovan returnerar SMSGULD Föremålet efter att Kunden har betalat tillbaka den ersättning som SMSGULD har erlagt för Föremålet.

8.4 Returtiden uppskattas till ca två veckor.

8.5 SMSGULD returnerat endast Föremål genom Försäkrad försändelse via s.k. rekommenderad post och i händelse av förlust ska Kunden kontakta SMSGULD och posten för att erhålla potentiell ersättning.

8.6 Kundens rätt att erhålla Föremål i retur enligt denna punkt 8, gäller endast då Kunden har sänt Föremålet i Guldpaketet till SMSGULD tillsammans med Guldavtalet.

8.7 SMS GULD ansvarar inte för returnerade försändelser som sker på Kundens begäran och om Föremålet skadas eller kommer bort har SMS GULD ingen ersättningsskyldighet för sådan förlust. Eftersom returer skickas som försäkrad försändelse via s.k. rekommenderad post kan Kunden dock via Posten erhålla ersättning.

9. Identitet

9.1 SMSGULD fastställer Kundens identitet genom att inhämta information via BankID, mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag och samköra dessa uppgifter med de uppgifter som Kunden själv har lämnat i Guldavtalet eller på ”Mina sidor”. Den information som SMSGULD inhämtar från annan än Kunden används enbart för att säkerställa Kundens identitet. Ifråga om de uppgifter som Kunden lämnar gäller vad som anges i punkt 12 nedan.

10. Kontroll av föremål

10.1 SMSGULD äger rätt att kontrollera Föremålets äkthet etc. i syfte att värdera Föremålet. Vid genomförande av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras, s.k. probering. SMSGULD kan komma att montera isär Föremål om delar av Föremålet misstänks vara av annat material än guld.

11. Ändring av kontaktuppgifter

11.1 Kunden är skyldig att utan dröjsmål underrätta SMSGULD om ändring av Kundens namn, adress och telefonnummer. Underrättelse ska ske skriftligt till SMSGULD till följande epost-adress: info@smsguld.se

12. Behandling av personuppgifter mm)

12.1 Vänligen hänvisas till SMSGULDs integritetspolicy som finns tillgänglig på Hemsidan.

12.2 Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration, fakturerings-, reskontra och eventuell inkassohantering samt för kundanalyser. Adressuppgifter och/eller e-postadress eller andra uppgifter om dig som Kund kan komma att användas i marknadsföringssyfte mellan Kunden och SMSGULD. SMSGULD kan som en del i personuppgiftsbehandlingen (för nyss angivna ändamål) komma att överlämna Kundens personuppgifter till samarbetspartners (tredje part). Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje part vid eventuella rättsliga ärenden.

12.3 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal accepterar Kunden villkoren och ger sitt samtycke till att SMSGULD får behandla Kundens personuppgifter i enlighet med denna punkt 12. Om Kunden inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från SMSGULD ska Kunden skriftligen anmäla detta till SMSGULD.

12.5 W & IT Solutions AB, org. nr. 559056-4059, Birger Jarlsgatan 21, 111 45 Stockholm, telefonnr 08 562 277 71, e-post info@smsguld.se, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna punkt 12.

13. Cookies

13.1 Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att din webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker du till den användning av cookies som beskrivs i det följande.

13.2 SMSGULD använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var du stannar länge och vilka sidor du tycker är intressanta. Cookiesfilerna används även till att styra eventuella kampanjkoder/priser och för allmän webbstatistik. Om du öppnar en ny webbläsare så skapas en ny sessionscookie. Vi använder även cookies som sparas efter det att sessionen har avslutats. Dessa cookies används för att hålla reda på om du t.ex. besökt oss tidigare, vilken kampanj du tillhör samt när du besökte oss senaste. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies.

13.4 Information från cookies används på Hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som Kund. SMSGULD lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part men kan komma att lämna sådan information till sina koncernbolag.

13.5 Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

14. Meddelande

14.1 Meddelande som SMSGULD sänder med brev till Kunden ska anses ha nått Kunden senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till Kundens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kunden skriftligen har meddelat SMSGULD. Meddelande som SMSGULD sänder med SMS eller e-post till Kunden ska anses ha nått Kunden samma dag om SMS:et/e-postmeddelandet sänts till Kunden på det mobilnummer respektive till den e-postadress som Kunden har uppgivit för SMSGULD. Kunden har en skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter i enlighet med vad som anges i punkt 11 ovan.

14.2 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal ger Kunden sitt samtycke till att SMSGULD samt dess koncernbolag får använda e-post, telefax samt andra sådana uppringningsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation och marknadsföring av varor och tjänster som marknadsförs av någon av dessa bolag.

15. Missbruk

15.1 SMSGULD polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier samt försök därtill. SMSGULD kan registrera information i ett ändamålsenligt register då missbruk eller annan otillbörlig verksamhet har inträffat eller för att förebygga sådana händelser. SMSGULD har vidare rätt att överlämna nödvändig information om genomförda transaktioner till polismyndigheten samt ge polisen tillträde till SMSGULDs datasystem.

16. Kontrollsamtal

16.1 SMSGULD äger rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till Kunden för att verifiera identitet och/eller det pris som SMSGULD erbjuder för Föremål samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är korrekta. Kontrollsamtal sker endast till det telefonnummer som Kunden har angivit och/eller till sådant telefonnummer som tillhör Kunden enligt nummerupplysningstjänst eller motsvarande.

17. Ansvarsbegränsning

17.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor, eller annars av tvingande lag, friskriver sig SMSGULD från allt ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på Hemsidan. SMSGULD ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden och som beror på driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelse eller datasystem.

17.2 SMSGULDs ansvar för förlust av eller skada på Föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. SMSGULD är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om SMSGULD är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.

18. Tvist

18.1 Tvist med anledning av dessa Villkor eller Guldavtalet ska, om inte överenskommelse kan träffas, hänskjutas till allmän domstol för avgörande. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.